ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் மற்றும் மாதிரி வினாக்கள் இங்கு இடம்பெற்றிருக்கின்றன...

Tuesday, 5 November 2013

தகுதித் தேர்வு முடிவை வெளியிட்டது ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்...!!

தாள் -1 கான முடிவைக்கான பின்வரும் இணைப்பில் சோதித்தறிக...!!!

                       
                             தாள்-1 மதிப்பெண்

1 comment:

Unknown said...

anna university results 2014 declaration date please?

Post a Comment